`

Gratis vattenprov

Beställ här

Utökade vattenanalyser

Beställ här

Vanliga frågor om järnfilter och vattenrening

Vi har bruna beläggningar i handfat och sanitetsporslin, måste vi först göra ett vattenprov?

Inte nödvändigtvis – beläggningarna bekräftar hög järnhalt i vattnet och problemet löses med ett järnfilter innehållande en aktiv avjärningsmassa.

Vi har ett protokoll utan anmärkning på järnhalten, ändå får vi brunt missfärgat porslin!

Missfärgningen bekräftar hög järnhalt oavsett vad analysen visar. Lämnar man samma dag in flera prov för analys kan de olika svaren variera från exempelvis 0,3 mg/l till 3,0 mg/l.

Vi har gulfärgat vatten, men vi har inga beläggningar.

Vattnet innehåller humusämnen, och kan inte renas med järnfilter. Det finns humusfilter för rening av gult vatten. Testa själv vattnet! Låt vatten stå ett dygn i en öppen bringare. Endast det järn som bildar en brun bottensats kan renas bort med järnfilter.

Skall ett järnfilter monteras före eller efter min trycktank?

Före trycktanken är hastighet på vattnet kanske 10 – 45 liter/min när pumpen laddar kärlet.
Detta höga pumpflöde kräver filter med större diameter med mer filtermassa om vattnet skall bli rent. Stora filter kräver för riktig backspolning över 45 liter/min pumpkapacitet, vilket få normala pumpar klarar. Efter trycktanken är hastigheten på vattnet lägre.

Måste jag ha en hydrofortank med cirkulationskrets eller duger min lilla hydropress?

Ett järnfilter innehållande en aktiv, syresättande avjärningsmassa monterat efter trycktank behöver ingen hydrofor eller cirkulationskrets. Vattnet blir rent direkt när det passerat filtret. Innehåller däremot tanken vanlig sand måste vattnet luftas kraftigt och i regel cirkuleras mot en hydrofortank. Vanlig sand (typ strandsand) har till skillnad mot en aktiv avjärningsmassa ingen syresättande egenskap så att i vattnet löst järn och mangan kan fällas ut.

Vi vill slippa använda kemikalier, kan vattnet renas utan kaliumpermanganat?

Ja - det finns numera en aktiv avjärningsmassa med samma data på reningsförmåga och livslängd utan behov av KMnO4-aktivering. Den porösa ytan aktiveras istället kontinuerligt av vattnets eget normala syreinnehåll. I våra järnfilter har vi inbyggd luftinjektor som syresätter vattnet, då optimeras massans livslängd.

Hur lång livslängd kan man räkna med på aktiv avjärningsmassa. Vad kostar ett byte?

Cirka 5 till 10 år under förutsättning att massan får syreaktivering utan längre avbrott. Om det exempelvis finns berggas i vattnet (syrefattigt vatten) är det viktigt att filtermassan verkligen får sin syreaktivering antingen med KmNO4 eller en luftinjektor. I annat fall förbrukas det aktiva ytskiktet i förtid. Vid rening av höga manganhalter är det även viktigt att pH-värdet är över 8.0.

Hur lång är livslängden på en filtertank. Håller en rostfri ståltank bättre än en komposittank?

En plasttank har i princip obegränsad livslängd. Vissa tillverkare lämnar därför 10 års garanti på plasttankar. Vi har tankar av komposit och kan därför lämna 20-års garanti. En rostfri ståltank bör vara tillverkad i plåtkvalitet SIS 2343. Om tanken istället är av den rosttröga plåten SIS 2333 finns i aggressiva vatten (pH under 7,0) risk för läckage i fogarna. Vid svetsning i den enklare plåtkvalitén förändras kornstrukturen av krom och nickel så att det kan uppstå korngränsfrätning s.k. pittings.

Vanliga frågor om avsyrningsfilter och vattenrening

Varför har mitt ljusa hår blivit grönaktigt?

Vattnet är aggressivt och fräter på husets installationer. Det gröna är koppar från rörledningar och blandare som håller på att frätas sönder. Även höga kloridhalter (saltvatten) fräter på rörledningar mm. Ofta kan man se grön missfärgning i handfat med droppande blandare.

Är lågt pH på vattnet indikation på att det är aggressivt?

Som regel är det så att vatten med pH-värde under 7,0 är mer eller mindre aggressivt. pH-värdet bör vara mellan 7,5 och 9,0.

Hur mycket höjs vattnets pH med ett avsyrningsfilter, och hur mycket massa förbrukas?

Varierar kraftigt vid varje mättillfälle, oftast mellan 7 och 9. Det primära är dock att aggressiviteten försvinner så att sönderfrätningen av husets installationer upphör. Helt beroende på vattenförbrukningen och aggressiviteten löses filtermassan upp. Ett riktvärde på förbrukningen är 5 – 10 kg / halvår. Massan består av halvbränd dolomitkalk, av samma typ som säljs i apotek som kosttillskott.

Skall filtret monteras före eller efter trycktanken?

Det finns s.k. uppströmsfilter som monteras före, och nedströmsfilter som monteras efter trycktanken. Båda typerna eliminerar aggressiviteten. Om det finns lite järn (0.2 mg/l) i vattnet bör man välja nedströmsfilter eftersom dessa filter även renar från järn. Uppsamlat järn backspolas ur filtret automatiskt. Backspolningens uppgift är att luckra upp massan. Vid uppströmsfilter luckras massan upp varje gång den befintliga pumpen startar.

Är en komposittank i plast bättre än en tank i stålplåt?

Komposittankar är visserligen dyrare men har i praktiken obegränsad livslängd. Garantitiden på våra plasttankar är 20 år. Vanligt s.k. rosttrög plåt i kvalitet SIS 2333 rostar i aggressivt vatten (SIS 2343 rostar inte). Dessutom finns risk för läckage i svetsfogarna. Vid svetsning förändras kornstrukturen av krom och nickel så att det uppstår korngränsfrätning (pittings). Plasttankar tål aggressivt vatten (t.o.m. saltsyra), och har inga svetsfogar som kan börja läcka.

Finns det filtertankar med öppning för efterfyllning av filterkalk?

Ja, det finns komposittankar med fabriksgjorda påfyllningshål. Tankarna känns igen på att de är lindade med glasfibertråd och lackerade på utsidan. Dessa tankar är tryckgodkända med hålet. Om man i efterhand borrar hål i en tank upphävs tryckgodkänningen. I marknaden förekommer även tankar av glasfiber utan innertank av plast. Gängorna i hål som tagits upp i den porösare glasfibern slits snabbt med risk för läckage.

Vanliga frågor om våra vattenfilter

Varför kostar Era filter bara hälften av konkurrenternas?

Ni erbjuds just nu att köpa våra filter direkt från oss, utan de vanliga mellanhänderna. Dessutom så har vi låga omkostnader och arbetar med "just-in-time"" och bygger/programmerar ditt filter direkt i vår egen produktionsanläggning.

En konkurrent till er motiverar sitt pris med att deras tankar i stål är bättre?

På våra komposittankar lämnas 20 års garanti och livslängen är i praktiken obegräsad. De tål även aggressiva vatten (t.o.m. saltsyra). En tank i stålplåt har däremot svetsfogar och är varken bättre eller dyrare jämfört med en komposittank lindad med glasfibertråd på utsidan.

Det finns olika rostfria plåtkvalitéer. Vad är skillnaden mellan dessa?

Filtertankar i plåtkvalitet 2343 är rostfria och i princip lika bra som komposittankar. Däremot filtertankar i rost-trög plåtkvalitet 2333 rostar, och bör därför inte användas till aggressiva vatten med pH under 7,0 då det finns risk för läckage i svetsfogarna.

Vad får jag för garanti på att vattnet blir rent?

Enligt konsumentlagen måste alla lämna 3 års garanti på material och funktion, vi på BraVatten vågar lämna 4 års garanti på material och funktion, vid montering av våra egna montörer tillkommer ytterligare 2 års garanti. Erfarenhetsmässigt fungerar alltid våra filter till full belåtenhet, förutsatt att rätt filter valts, och monterings- och skötselinstruktionen följts.

Hur lång är leveranstiden och hur länge får jag vänta tills vattnet blir rent?

Vi levererar som regel dagen efter beställningen, men enligt offerten sker leverans inom en vecka efter order. Normalt blir vattnet rent direkt efter installationen, men ibland krävs att filtret backspolat en eller två gånger tills ev. filterdamm och luft lämnat rörsystemet. Har man haft mycket järn i vattnet innan installation av ett järnfilter kan det dröja lite innan allt gammal järn har lossnat "klart" från VVS-systemet. Ibland kan t.om. varmvattenberedaren vara så full av äldre järn att man måste byta denna.

Förändras smaken på vattnet efter installation av ett vattenfilter?

Det är viktigt att veta att alla typer av filter lägger till eller tar bort ämnen i reningsprocessen och därför ändras vattnets kemiska egenskaper och "karaktär". I början kan man då uppfatta att smaken är annorlunda mot vad man är van vid. Våra standardfilter är anpassade för normalhushåll och inte till stora pooler och spabad.